Python股票量化投资课程 百度云

课程清单:

 • 00Python基础教程(第2版 修订版)
 • 00开发环境部署
 • 01量化投资介绍(上)
 • 02量化投资介绍(中)
 • 03量化投资介绍(下)
 • 04python基础(上)
 • 05python基础(中)
 • 06python基础(下)
 • 07pandas基础(上)
 • 08pandas基础(中)
 • 09pandas基础(下)
 • 10择时策略框架(一)(上)
 • 11择时策略框架(一)(下)
 • 12择时策略框架(二)(上)
 • 13择时策略框架(二)(中)
 • 14择时策略框架(二)(下)
 • 15选股策略框架(一)上
 • 16选股策略框架(一)中
 • 17选股策略框架(一)下
 • 18选股策略框架(二)上
 • 19选股策略框架(二)中
 • 20选股策略框架(二)下
 • 21实盘交易(上)
 • 22实盘交易(中)
 • 23实盘交易(下)
 • 24人工智能与量化投资(上)
 • 25人工智能与量化投资(下)
           百度网盘